Nyloc Nuts


$0.85 $0.77

SKU: M10NYLOC

NYLOC NUT M10 ZP FNYMZ

$1.55 $1.40

SKU: M12NYLOC

NYLOC NUT M12 ZP GNYMZ

$2.30 $2.07

SKU: M16NYLOC

NYLOC NUT M16 ZP HNYMZ

$1.92 $1.73

SKU: M20NYLOC

NYLOC NUT M20 ZP INYMZ

$0.30 $0.27

SKU: M6NYLOC

NYLOC NUT M6 ZP NYMZ

$0.40 $0.36

SKU: M8NYLOC

NYLOC NUT M8 ZP ENYMZ

$8.00 $7.20

SKU: UNC1NYLOC

NYLOC NUT UNC 1 ZP 16NYCZ

$1.45 $1.31

SKU: UNC12NYLOC

NYLOC NUT UNC 1/2 ZP 08NYCZ

$0.65 $0.59

SKU: UNC14NYLOC

NYLOC NUT UNC 1/4 ZP 04NYCZ

$1.70 $1.53

SKU: UNC34NYLOC

NYLOC NUT UNC 3/4 ZP 12NYCZ

$0.75 $0.68

SKU: UNC516NYLOC

NYLOC NUT UNC 5/16 ZP 05NYCZ

$1.06 $0.95

SKU: UNC58NYLOC

NYLOC NUT UNC 5/8 or BSW 5/8 ZP 10NYCZ

$0.85 $0.77

SKU: UNC716NYLOC

NYLOC NUT UNC 7/16 ZP 07NYCZ